در معنی کودک بودن

هیچ دانی کودک بودن به چه معناست
کودک بودن گوهری است که آدمیان در این روزگارگم کرده اند
کودک بودن ایمان به عشق و طراوت و سرزندگی است
کودک بودن ایمان داشتن به ایمان ها و باورها
کودک بودن کوچک بودن است چندان که پریان بتوانند در گوش زمزمه کنند
کودک بودن آن است که از کدویی کالسکه زرین پدید آورند
و موش ها را به اسب ها
و پستی را به بلندی
و نیستی را به هستی بدل کنند
کودک بودن زندگی کردن در پوست فندق
و خود را شهریار فضای بی پایان دانستن است
کودک بودن یعنی
جهانی را در یک دانه شن دیدن
و بهشت را در یک گل وحشی مشاهده کردن
بی نهایت را در کف دست نگه داشتن
و ابدیت را در یک ساعت به زنجیر کشیدن
"فرانسیس تامپسون1907_185


برگرفته از وبلاگ پریسا و آرشیدای گلم

/ 1 نظر / 18 بازدید